Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

O organizaci 

MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe.

Obsah


SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně

Základním orgánem oblastní odbočky SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně je Oblastní rada, kterou volí Oblastní shromáždění. Funkční období členů Oblastní rady je čtyřleté. Oblastní rada ze svého středu volí a může odvolat předsedu, místopředsedu a hospodáře, případně další funkcionáře. Předsedou musí být osoba nevidomá nebo slabozraká.

Oblastní odbočka SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně je dobrovolné sdružení občanů se zrakovým postižením a jejich příznivců.

Cílem organizace je vytvářet pro tyto občany prostor pro činnost zájmových skupin a klubů, pro kulturní, sportovní a jiné aktivní využívání volného času. Všem nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým poskytujeme nejen sociální služby vedoucí k jejich integraci do společnosti.

Naše služby jsou určeny všem lidem ve věku šestnácti a více let, kteří mají výrazné potíže se zrakem nebo jsou zcela nevidomí či mají zrakový deficit kombinovaný s dalším zdravotním postižením.

Nabízíme a zajišťujeme níže uvedené služby:

 • bezplatné sociálně právní poradenství pro zrakově postižené
 • půjčovnu pomůcek více jak 150 speciálních kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené k bezplatnému zapůjčení
 • rekondiční pobyty pro zrakově postižené
 • klubové a zájmové dílny
 • sportovní a pobytové aktivity (zvuková střelba, kuželky aj.)
 • informační a vzdělávací workshopy (přednášky)
 • poznávací vycházky s výkladem průvodce, výlety a exkurze
 • regenerační a relaxační aktivity
 • společenské aktivity - Dny umění nevidomých
 • dobrovolná dopomoc - pomoc dobrovolníků zrakově postiženým
 • semináře zaměřené na problematiku zrakového postižení.

Zpět na obsah.


Oblastní rada SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně

Předseda

Bc. Martin Hyvnar, DiS.
Mobil: 732 248 200
Email: martinhyvnar@email.cz

Místopředseda

Petrová Hana

Členové rady

Bachratý Antonín
Drdová Libuše
Bc. Hyvnarová Zuzana

Zpět na obsah.


Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679. Níže vložené odkazy na oficiální stránky SONS ČR, z . s. (www.sons.cz) s „Informacemi o zpracování osobních údajů“ Vám poskytnou přehled, jaké osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, jaká máte práva a na koho se v případě otázek můžete obrátit.

Informace jsou členěny dle našich činností.

Zpět na obsah.


SONS ČR, z. s.

Jsme Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (také SONS ČR, z. s.) - zapsaný spolek s celostátní působností, vzniklý 16. 6. 1996 sloučením obou do té doby celostátně působících občanských sdružení občanů s těžkým zrakovým postižením - České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Své odbočky a odborná střediska máme v převážné většině okresů ČR a na ceslostání úrovni sdružujeme okolo 9.000 členů.

Posláním organizace SONS ČR, z. s. je sdružovat osoby s těžkým zrakovým postižením a hájit jejich zájmy. Všem zrakově postiženým, pak poskytovat konkrétní služby vedoucí k jejich integraci do společnosti. Naše priority jsou:

 • vyhledávání a kontaktování těžce zrakově postižených občanů, včetně osob v akutním stádiu po ztrátě zraku
 • podpora zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých občanů
 • socioterapeutická činnost realizovaná ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech
 • odstraňování architektonických a informačních bariér pro těžce zrakově postižené občany
 • ověřování nových forem pomoci těžce zrakově postiženým občanům včetně popularizace a osvětlování problematiky zrakového postižení

Ve spolupráci s dalšími poskytovateli služeb, z nichž mnohé zřídila jako obecně prospěšné společnosti, usiluje o to, aby síť služeb, jejich návaznost, kvalita a dostupnost, byla co nejlepší.

Služby poskytujeme členům i nečlenům organizace v následujících oblastech:

 • sociální práce mezi těžce zrakově postiženými občany včetně jejich vyhledávání a prvního kontaktu s nimi
 • základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem
 • speciální sociálně právní, pracovně právní poradenství
 • technické poradenství při výběru pomůcek pro zpracování informací včetně nácviku obsluhy takových zařízení
 • vydávání informačních časopisů v braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitálním textu - redakce časopisů ZORA
 • provozování informačního systému a digitální knihovny přístupné na internetu
 • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.)
 • výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům
 • odstraňování architektonických bariér
 • a další
Více informací o Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, naleznete na webu ústředí: http://www.sons.cz

Zpět na obsah.


Propagační materiály

Zde si můžete stáhnout plakát odbočky SONS ČR, z. s. v Novém Jičíně ve formátu „pdf“.

Adobe PDF document    2016-02-Plakat-SONSNJ-A4.pdf  (2202.3 kB)

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně