Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně
DMS

Činnosti prezidenta a viceprezidenta 04/24 

Po volném aprílovém Velikonočním pondělí se pracovní činnost v SONS ihned rozběhla na plné obrátky. Do Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska na Dědině se sjeli pracovníci odborných poraden TyfloCenter a několika odboček SONS, pro které bylo připraveno již tradiční akreditované školení odborného sociálně právního a pracovně právního poradenství se zaměřením na osoby se zrakovým postižením. Lektory tohoto kurzu byli i tentokrát pracovnice pražské sociálně právní poradny, Václava Baudišová a Nicole Fryčová, vedoucí Metodického centra odstraňování bariér František Brašna, právnička SONS, toho času na rodičovské dovolené, Věra Vlasáková, ale také externí spolupracovnice, zraková terapeutka Dagmar Moravcová. Byli jsme potěšeni, že všichni účastníci školení zvládli správně odpovědět na více než 75 % testových otázek, na něž odpovídali online prostřednictvím Google formuláře. Obdobný kurz je připraven pro poradce pracující v odbočkách SONS, v nichž je poskytováno odborné poradenství. Školení proběhne v rámci setkání všech pracovníků SONS v sociálních službách, které je naplánováno na červen v Přibyslavi.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina

Mnozí ze čtenářů toto středisko určitě znají, ať už jste jím prošli jako klienti, kteří využili jednu či více ze služeb, které středisko nabízí, nebo jste třeba jen využili možnosti krátkého ubytování při pobytu v Praze. Budova, v níž zařízení sídlí, prošla významnou rekonstrukcí v polovině 90. let, což už je doba příliš dlouhá, aby stav budovy nevyžadoval další zásadní investici do stavebních úprav. Dědina potřebuje nový vnější obal (fasádu a okna), novou střechu, ale i její vnitřní vybavení zastarává a zasloužilo by si výraznou renovaci. I přes stálé snahy nynější ředitelky střediska paní Nadi Modráčkové i snahy SONS, vlastníka budovy, se zdroje pro investice v řádu desítek milionů korun hledají obtížně. I duben patřil k měsícům, v němž jsme se intenzivně věnovali činnostem směřujícím k podání žádosti o investiční dotaci programu Národního plánu obnovy MPSV. Maximální limit této dotace činí 30 milionů Kč, ani tato částka však na projekt, který nyní obsahuje jen to nejnutnější, stačit nebude a Dědina i SONS musí vyvinout maximální úsilí k nalezení dalších zdrojů na nezbytnou rekonstrukci.

Soutěž ve čtení a psaní Braillova písma

Duben je prvním ze tří měsíců, kdy v ČR začala probíhat krajská kola této soutěže organizované jednou za dva roky SONS. A také v dubnu jsme se dohodli s paní ředitelkou pražské školy ZRAK na Náměstí Míru, Martinou Malotovou, že právě v pěkných prostorách, kterými škola disponuje, proběhne i podzimní celostátní finále soutěže. Kromě místa byl také stanoven termín, v němž se nejúspěšnější soutěžící z jednotlivých krajů sejdou, a to na sobotu 12. října.

Řím a Tivoli

Jde o italská města, přičemž Řím zná každý, Tivoli myslím málokdo. Kromě geografické blízkosti (Tivoli leží cca 40 km od Říma) tato města spojuje také skutečnost, že jsem v nich strávil přibližně v polovině dubna krátkou dovolenou. Rád bych zmínil dva postřehy, které jsem si z této velmi příjemné události vybočující z mého pracovního života odnesl:

  • Hmatový model Villa DEste Tivoli.Na letišti i na nádražích (dvou římských a jednom v Tivoli) jsem obdivoval tamní umělé vodicí linie. Samozřejmě vodicí linie máme i u nás, ale ne všechny jsou zaznamenatelné pouhým nášlapem obuté nohy. A to je to, co se mi na vodicích liniích, které jsem v Itálii potkával, líbilo. Domnívám se, že bychom měli v budoucnu zaměřit určité úsilí také tímto směrem, tedy ke zlepšení rozpoznatelnosti našich vodicích linií. Samozřejmě je nejdůležitější a zásadní, abychom je rozpoznali bílou holí, což téměř všechny naše umělé vodicí linie již dnes splňují, ale určitě by bylo dobré standard posunout trochu výše, a to i na úrovni legislativních předpisů, které vlastnosti orientačních prvků stanoví. Toto píši i při vědomí současné nelehké situace, s níž se právě v oblasti alespoň udržení již dosažených legislativních standardů potýkáme.
  • Druhým inspirativním opatřením, zpříje-mňujícím zážitek nevidomých při návštěvách kulturních památek, byly téměř všudypřítomné hmatové plánky. A nešlo jen o památky prvního turistického řádu, jakou je třeba římské Koloseum, ale i podstatně „méně významná“ místa, jakým je např. hrádek Rocca Pia v městečku Tivoli, které jinak láká zejména vilou D’Este či poblíž se rozkládající památkou z doby císaře Hadriana Villa Adriana. Reliéfní plánky byly vždy opatřeny popisky v Braillu i dobře hmatnou reliéfní latinkou, a to v italštině i angličtině. Samozřejmostí byl také audioprůvodce (obvykle v podobě mobilního telefonu, opět s možností volby průvodce v italštině či angličtině). Je dobře, že se i u nás přístupnosti památek věnujeme, pokud byste někdo neznal náš web, který informacemi plní zejména Alena Hejčová, pak doporučuji navštívit rubriku zpřístupněných památek.

Oblastní shromáždění v Olomouci

Protože toto shromáždění se konalo 11. dubna, tedy přesně v době mojí dovolené, nemohl jsem přijmout milé pozvání olomouckých k účasti. Nicméně Honza, který je díky svému rodišti v Olomouci jako doma, vedení SONS plně zastoupil; a nešlo o shromáždění „obyčejné“, tentokrát si v Olomouci připomínali 65 let od vzniku organizace zrakově postižených na Olomoucku vůbec. A protože tamní odbočku, jak známo, vede jiný Honza – Příborský, určitě byla shrnuta a připomenuta celá historie tamního organizovaného hnutí zevrubně a náležitě.

Viceprezident a přístupnost

Asi nenajdete článek o naší činnosti, v němž bychom nereferovali o některé aktivitě našeho viceprezidenta, která souvisí s přístupností, a to zejména tou digitální. Na podnět nejednoho z našich členů se Honza Šnyrych 3. dubna setkal se zástupci společnosti RegioJet, aby s nimi řešil prohřešky proti přístupnosti zejména v jejich mobilní aplikaci. Nejvíce obtíží se týká výběru rezervovaného místa, ale během setkání byly probrány i další problémy. Společností byla přislíbena snaha o nápravu, snad se dočkáme…

Jan Šnyrych, Nicole Fryčová, František Brašna a Dagmar Lanzová na setkání se zástupci České pošty.Přístupnosti digitální i fyzické bylo věnováno setkání s vedením České pošty. Výsledkem je příslib vytváření jakéhosi veřejně dostupného seznamu poboček pošt s vyznačením jejich přístupnosti z hlediska lidí s různým druhem zdravotního postižení. Předtím však musí vzniknout check list, tedy seznam bodů, které mají jednotlivé pobočky pošt pro odstranění bariér plnit. Kromě Jana Šnyrycha, který se soustředil zejména na přístupnost nových elektronických služeb pošty, SONS na tomto setkání zastupovali a další potřeby naší komunity vysvětlovali Nicole Fryčová a František Brašna.

Díky i námi šířené osvětě v oblasti přístupnosti se již najdou lidé, kteří na ni myslí při všech aktivitách, které provozují. Takovým člověkem je např. Mariana Chytilová, kterou známe např. z aktivit festivalu Jeden svět. A právě ta s Honzou Šnyrychem konzultovala přístupnost u textů myslících na jazykovou genderovou citlivost. Jde o to, aby nám některé symboly, které se v takovýchto textech začínají vyskytovat, neunikly a zároveň nečinily text nesrozumitelným.

Posledním přístupnostním bodem, který zde zmíním, je akční plán přístupnosti veřejného prostoru, jehož zhotovení bylo zadáno vládní zmocněnkyní pro lidská práva paní Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou agentuře ACTUM Digital. V této věci jsme lehce znepokojeni a soustavně prosazujeme, aby u tvorby strategie, kterou by měla schvalovat vláda a která by měla řešit základní potřeby a další směřování zvyšování přístupnosti webů a mobilních aplikací veřejného sektoru také z hlediska zrakově postižených, byli od samého počátku právě sami zrakově postižení, resp. jejich zástupci.

Republikový výbor NRZP

Oba s viceprezidentem jsme se 25. dubna zúčastnili zasedání tohoto orgánu Národní rady osob se zdravotním postižením. Jeho nejdůležitějším výstupem navenek byl otevřený dopis předsedovi vlády Petru Fialovi, který rekapituluje ne zcela uspokojivý stav politiky současné vládní koalice vůči osobám se zdravotním postižením, a to zejména v oblasti příspěvku na péči a nejistoty financování sociálních služeb. Otevřený dopis najdete na této stránce NRZP.

Tým SONS na pražském běhu pro Světlušku 2024.Večer téhož dne jsme se ještě oba (v doprovodu několika zaměstnanců SONS) zúčastnili benefičního Běhu pro Světlušku v pražské Stromovce, abychom tak symbolicky podpořili úsilí Nadačního fondu Českého rozhlasu, z jehož prostředků jsou také podporovány některé projekty SONS.

Slavnostní podpis memoranda

V pondělí 29. dubna jsme se zástupci vedení Lions Clubs International - District 122, Česká a Slovenská republika v sídle SONS slavnostně podepsali Memorandum o spolupráci.

V tomto memorandu jsme vyjádřili vůli pokračovat a zintenzivnit spolupráci nejen mezi ústředími (tedy vedením SONS a kabinetem guvernéra LC), ale také na úrovni mezi jednotlivými kluby LC a oblastními odbočkami či kluby SONS.

Zároveň se nám při tomto setkání dostalo ujištění, že i v letošním roce se díky podpoře jednotlivých lionských klubů podaří zajistit důležitý hmotný symbol naší sbírky Bílá pastelka, tedy 150 tisíc pastelek, jimiž dobrovolníci obdarovávají ty, kdo se nám v rámci sbírky v ulicích českých měst rozhodnou přispět. Za tuto podporu jsme velmi vděčni a na další intenzivní spolupráci se těšíme.

Školení pokladníků odboček a klubů SONS

Opět proběhlo ve dvou termínech 29. a 30. dubna, a to na Senovážném náměstí v pražském sídle společnosti KOČKA spol s r.o., která nám poskytuje účetní služby. Lektorkami byly Dagmar Filgasová, Renata Jandrtová a Miroslava Kočová. Většina účastníků byla přítomna osobně, menšina pak online. Věříme, že tato opakující se školení přispívají ke stále hladšímu průběhu všech zaznamenávání a zpracování finančních transakcí, které v naší organizaci probíhají.

Setkání s vedením KTN

Na samém sklonku dubna (v úterý 30.) došlo k setkání s ředitelkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana, paní Brianou Čechovou a jejím zástupcem panem Michalem Sudíkem. Za SONS se se mnou setkání zúčastnili také Daniela Thampy a Rudolf Volejník. Hlavním tématem byly plány na připomenutí 200 let od vzniku Braillova písma a 100 let od úmrtí Karla Emanuela Macana, které nás čeká příští rok. Zároveň jsme mluvili o úvahách o potřebě zřízení určité, pokud možno státem garantované instituce, jejíž kompetencí by byla péče o rozvoj, propagaci a pevné ukotvení Braillova písma v České republice; inspiraci můžeme hledat nejen na Slovensku, ale i v dalších evropských státech.

DUN v Praze

Pamětníci si vzpomenou, že k názvu festivalu Dny umění nevidomých“ patřil ještě přídomek „na Moravě“, který se však stal v průběhu času nadbytečným, neboť festival se postupně přesunul do Čech, včetně Prahy. V rámci tohoto festivalu se 30. dubna v Týnské kavárně uskutečnila vernisáž slabozraké malířky Zlaty Zumrové. Zahájení výstavy jejích obrazů a mandal hudebně doprovodil na akordeon slabozraký hudebník Miroslav Orság. Kdo výstavu zatím nenavštívil, má možnost to změnit do 31. května tohoto roku.

O dubnu Aprílem počínajícím seriózně informoval Luboš Zajíc a štafetu na květen – času lásky – s radostí předávám Honzovi Šnyrychovi

Copyright © 2022       Oblastní odbočka SONS v Novém Jičíně